1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. (en endavant, “INTERNATIONAL CAPACITORS”) és el titular de la pàgina web lifasa.com: un Lloc d’Internet dedicat a oferir serveis d’informació relatius a les activitats que pugui desenvolupar INTERNATIONAL CAPACITORS.

El Lloc lifasa.com (en endavant, el “Lloc Web”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, solucions, serveis, novetats i altres assumptes d’interès relatius a les activitats esmentades anteriorment.

En el Lloc Web no es realitzen transaccions comercials i els serveis que presta INTERNATIONAL CAPACITORS a través del Lloc Web són gratuïts tret que, en relació amb algun d’ells, s’especifiqui el contrari.

INTERNATIONAL CAPACITORS té el seu domicili social al Carrer Vallés 32, 08130 de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Llibre 32731, Foli 169, Full 215302-B, amb C.I.F. A-08513178

2. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ.

L’ús del Lloc Web implica l’acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal. Si vosaltres no esteu d’acord amb alguna de les condicions del present Avís Legal no heu d’utilitzar el Lloc Web.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l’establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), INTERNATIONAL CAPACITORS, SA us informa de que les dades personals facilitades a INTERNATIONAL CAPACITORS, SA per l’usuari, ja sigui a través del Lloc Web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporats a un fitxer propietat de INTERNATIONAL CAPACITORS, SA, qui garanteix la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades.

El responsable del tractament d’aquest fitxer és INTERNATIONAL CAPACITORS, SA, amb domicili social al Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona). L’usuari podrà exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades segons l’establert en els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud a través d’un correu electrònic a info@lifasa.com .

El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunment usat, una còpia de les dades que estiguin essent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d’aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el Lloc Web, per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives. En el cas de què les dades recollides s’anessin a utilitzar per a finalitats diferents de les exposades, INTERNATIONAL CAPACITORS, SA sol·licitarà el consentiment exprés i per escrit de l’usuari.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobat per el Real Decreto 994/1999, de 11 juny.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. es compromet a guardar secret tocant a les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, de manera que, llevat de què així s’exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

4. MENORS D’EDAT.

Els continguts del Lloc Web van dirigits a persones majors d’edat. INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan INTERNATIONAL CAPACITORS, SA tingui coneixement de què existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà d’immediat a cancel·lar-los.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur en el Lloc Web són titularitat de INTERNATIONAL CAPACITORS, SA. L’usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels mateixos, constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. és el titular en exclusiva dels drets d’explotació del Lloc Web, pel que qualsevol reproducció de la totalitat o part del mateix ha d’estar expressament autoritzada per INTERNATIONAL CAPACITORS, SA .

6. ENLLAÇOS.

El Lloc Web pot contenir enllaços amb d’altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts l’usuari. INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no és la titular d’aquestes pàgines web, pel que no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús de les mateixes pugui ocasionar a l’usuari.

Si l’usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, INTERNATIONAL CAPACITORS, SA romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercers relacionats amb les mateixes.

També, el titular d’una pàgina web on es vulgui inserir un enllaç al Lloc Web haurà d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització de INTERNATIONAL CAPACITORS, SA.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. no serà responsable dels continguts d’aquelles pàgines web on existeixi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es pogueren establir entre els titulars de les mateixes i els usuaris del Lloc Web.

7. ÚS DE “COOKIES”.

El Lloc Web utilitza “cookies” per poder personalitzar els continguts de la pàgina en benefici de l’usuari. Una “cookie” és un fitxer de dades que s’allotja en el disc dur de l’ordinador de l’usuari i que permet conèixer el tipus de navegador o el sistema operatiu que utilitza, així com els interessos i preferències de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu ordinador de forma que s’eliminin les “cookies” del seu disc dur o sigui avisat abans de guardar una “cookie”.

8. GARANTIES I RESPONSABILITATS.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. ha esmerçat molts d’esforços en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar els citats continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

En el Lloc Web no es realitza cap tipus de transacció comercial, i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari. Les relacions comercials entre INTERNATIONAL CAPACITORS, SA i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Venda de INTERNATIONAL CAPACITORS i/o per d’altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre INTERNATIONAL CAPACITORS, SA i els seus clients ni poden condicionar la política comercial que INTERNATIONAL CAPACITORS, SA decideixi adoptar en cada moment.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de INTERNATIONAL CAPACITORS, SA o de tercers respecte d’esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències de les mateixes en les accions o omissions de l’usuari.

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del Lloc Web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, INTERNATIONAL CAPACITORS, SA no serà responsable en circumstàncies de força major tals com incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualssevol successos imprevisibles o inevitables.

En tot cas, INTERNATIONAL CAPACITORS, SA només serà responsable dels danys i perjudicis que s’haguessin previst o que s’haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del Lloc Web per l’usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció por negligència greu d’obligacions contractuals substancials.

El fet de què el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes no implica un compromís de INTERNATIONAL CAPACITORS, SA que els mateixos estaran disponibles per a l’usuari.

L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà tant a INTERNATIONAL CAPACITORS, SA com als seus administradors, directius, empleats i representants.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les condicions d’ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i INTERNATIONAL CAPACITORS, SA , es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pogués suscitar, l’usuari i INTERNATIONAL CAPACITORS, SA es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.