COMPROMISOS GENERALS DE GESTIÓ

Fomentar aquesta política i el Codi Ètic establert per l’organització.

Complir amb la legislació i requisits normatius aplicables a les activitats, productes o serveis desenvolupats per l’organització.

Col·laborar amb les autoritats reglamentàries, entitats que atorguen reconeixement o altres parts interessades, aportant tota la informació i recursos necessaris per al desenvolupament de les seves competències de manera puntual i veraç.

Satisfer els requisits dels nostres clients, proveïdors, col·laboradors i altres parts interessades.

Garantir la bona pràctica professional mitjançant la motivació, satisfacció i sentit de pertinença dels nostres treballadors i col·laboradors.

Impulsar el lideratge de l’organització així com la identificació i minimització dels riscos existents.

Formar als empleats i desenvolupar les seves competències.

Millorar contínuament els sistemes. Processos i activitats de l’organització.

Alinear les activitats amb els principis establerts en el Pacte Mundial i l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, respecte als drets humans i socials, la no discriminació i el desenvolupament sostenible de la societat i l’entorn natural.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

Assegurar la qualitat del producte i servei conforme a les especificacions acordades amb el client i altres parts interessades.

Conformitat dels productes d’acord amb les normatives i reglaments aplicables, certificant o homologant aquests productes a nivell internacional.

Atendre les necessitats, consultes, suggeriment, queixes dels nostres clients i altres parts interessades.

Satisfacció dels nostres clients proporcionant un producte o servei de qualitat, a un cost optimitzat i compliment dels terminis acordats. Millora contínua en el disseny dels productes, els processos de fabricació i la gestió de la qualitat.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Protegir el Medi ambient minimitzant l’impacte ambiental de les activitats, promovent iniciatives i bones pràctiques.

Fomentar l’ús responsable de l’energia, ajustant el seu consum a les necessitats de concretes del moment.

Desenvolupar i difondre tecnologies respectuoses amb el medi ambient i l’eficiència energètica sota la perspectiva del cicle de vida. Millora contínua de la reducció dels impactes ambientals i l’eficiència consums energètics.

COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT I SALUT

Prevenir els accidents i lesions a la salut dels nostres col·laboradors i altres parts interessades, millorant els llocs de treball, reduint i controlant els riscos laborals.

Reduir l’ús de substàncies especials utilitzades en les nostres activitats i presents en els productes conforme a la reglamentació i directrius internacionals.

Millora contínua dels processos i llocs de treball per a la reducció dels riscos de seguretat i salut dels col·laboradors.

COMPROMÍS AMB EL COMPORTAMENT ÈTIC, DRETS HUMANS I DESENVOLUPAMENT SOCIETAT SOSTENIBLE

Gestionar de manera ètica la nostra activitat diària basant-nos en els valors corporatius.

Secundar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment i vetllar per a assegurar que aquest compromís també sigui subscrit pels seus proveïdors, col·laboradors i altres parts interessades.

Garantir el lliure exercici de la llibertat sindical dels seus treballadors i el dret de negociació col·lectiva.

No permetre el treball forçós o sota coacció dels treballadors ni recórrer a contractació de menors excepte en cas d’acords formatius autoritzats legalment.

Garantir el pagament puntual dels salaris i obligacions amb l’administració, conforme a la legislació vigent.

Promoure la igualtat real i la no discriminació del personal per raó de raça, origen social, nacionalitat, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual, responsabilitat familiar, afiliació a sindicats, opinions o ideologies polítiques.

Garantir el comportament ètic dels seus empleats, prenent mesures contra la discriminació, assetjament, violència, corrupció, extorsió, suborn i altres males pràctiques, fomentant la Integritat l’honestedat i el tracte just d’acord el Codi Ètic establert

COMPROMÍS DE COMPRA RESPONSABLE I DE MINERALS EN CONFLICTE

Exercir l’activitat empresarial de manera sostenible, incorporant directrius de compres responsables que afavoreixin les compres verdes, de proximitat i el comerç just.

Exigir als proveïdors l’ús de minerals lliures de conflicte, que directament o indirectament no financin o beneficiïn als grups armats en l’RDC o països confrontants.

Complir amb els compromisos de la informació requerides per a la transparència de la cadena de subministrament.

COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Confidencialitat de les dades facilitades per clients, col·laboradors, proveïdors i altres parts interessades, assegurant la protecció de dades personals, la privacitat i secret de la propietat industrial, així com l’altra informació acordada com a confidencial.

Integritat de les dades i informació necessària per a satisfer els requisits amb les parts interessades.

Disponibilitat de les dades i informació necessària per a satisfer els requisits amb les parts interessades en el moment que sigui requerit. Seguretat de les dades obtingudes dels serveis específics en línia prestats als clients, proporcionant confidencialitat, integritat i disponibilitat, conforme a les obligacions contractuals, legals i l’estat de la tecnologia.

Millora contínua en la reducció dels riscos de seguretat de la informació i establiments d’objectius de seguretat conforme als compromisos de la present política.

COMPROMÍS DE L’AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT

Competència i rigor en l’aplicació del mètode d’avaluació de la conformitat conformes als procediments, normativa i altres requisits reglamentaris establerts.

Imparcialitat i independència en les activitats d’avaluació de conformitat i el judici sobre la base dels resultats.

Confidencialitat de la informació facilitada pels clients, autoritat reglamentària i altres parts interessades, incloent els resultats de l’avaluació.

Millora contínua dels mètodes d’avaluació.